ลอกท่อหมู่บ้าน ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำดิบ, ทำความสะอาดลางระบายน้ำ, ลอกท่อระบายน้ำ, ลองรางระบายน้ำ, ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง, ท่อตัน,